Nieuwe bestuursleden stellen zich voor


Zoals is aangekondigd tijdens het Lentesymposium op 24 maart 2015 zijn we erg blij met de aantrede van een nieuw bestuurslid: Boris Jansen. Bovendien wil Lulofs graag meer contact met de studievereniging GAOS. Om deze reden schuift Daphne Snel, voorzitter van GAOS, vanaf heden regelmatig aan bij vergaderingen.
Ze stellen zich graag aan jullie voor.



Dr. Boris Jansen ↗

Is de contactpersoon vanuit de opleiding Future Planet Studies

Ik ben Opleidingsdirecteur voor de BSc Future Planet Studies (FPS) en Universitair Docent (UD) bij de vakgroep Earth Surface Science. De major Aardwetenschappen is de populairste major binnen FPS en studenten die deze major kiezen stromen vaak door naar vervolgmasters of een werkkring binnen de aardwetenschappen in brede zin. Ik vind het daarom erg belangrijk dat er een sterk en levendig contact is tussen de huidige FPS studenten en hun voorgangers, zowel vanuit FPS als vanuit aardwetenschappen / fysische geografie ‘oude stijl’. Het bestuurslidmaatschap van Lulofs geeft me de mogelijkheid hierin een faciliterende rol te spelen en tegelijkertijd in contact te blijven met onze oud-studenten.

Zelf ben ik mijn carričre in de aardwetenschappen begonnen vanuit de scheikunde. Van 1993-1998 studeerde ik Milieuwetenschappen-Scheikunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze studie had de nadruk op analytische chemie toegepast op milieuvraagstukken, maar bevatte daarnaast ook een jaar gevuld met aardwetenschappelijke vakken. Het bleek een uitstekende voorbereiding voor een bodemkundig promotietraject bij Prof. Koos Verstraten hier aan de UvA. In een onderzoek met een stevige chemische component onderzocht ik de rol van interacties tussen Fe, Al en opgeloste organische stof in de vorming van podzolen op zure zandige bodems.

Na mijn promotie in 2003 zette ik mijn aanstelling in de groep van Koos Verstraten voort als PostDoc onderzoeker. In nauwe samenwerking met de paleoecologen van de groep van Prof. Henry Hooghiemstra onderzocht ik de mate waarin menselijk handelen de bovenste boomgrens in de Ecuadoriaanse Andes de afgelopen eeuwen heeft verlaagd. Naast de wetenschappelijke coördinatie van het project, spitste mijn rol zich toe op het ontwikkelen van een organisch chemische biomarkermethode om op basis van bodemorganische stof de veranderingen van de vegetatie in het gebied door de tijd te reconstrueren.

Sinds 2008 heb ik een vaste aanstelling als UD bij dezelfde, maar inmiddels tot Earth Surface Sciences (ESS) omgedoopte, vakgroep hier aan de UvA. Ik houd me hierbij nog steeds bezig met bodemkundig onderzoek met de nadruk op moleculaire omzettingen van bodemorganische stof. Enerzijds in de context van de rol van bodems binnen de koolstofcyclus onder invloed van veranderend klimaat en landgebruik. Anderzijds m.b.t. de bodem als archief voor paleoecologische en paleoklimatologische reconstructies. Ik werk daarbij graag samen in interdisciplinair verband met wetenschappers uit aanpalende bčta- en gammadisciplines. Denk aan sociale wetenschappers en archeologen. Ook mijn onderwijs richt zich primair op bodemkunde en -chemie, maar met ook hierin een duidelijke interdisciplinaire component. In het verlengde hiervan ben ik sinds september 2014 voor 1 dag in de week aangesteld als opleidingsdirecteur voor FPS.

Naast mijn bestuurslidmaatschap van Lulofs zet ik me ook op andere manieren in voor de (inter)nationale positie van de aardwetenschappen. Zo was ik van 2004-2010 eerst Vice-Voorzitter en vervolgens Voorzitter van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging; vervulde ik in de periode 2009-2013 verschillende bestuursfuncties binnen de Soil Systems Science Division van de European Geosciences Union (EGU); en ben ik momenteel Vice-Voorzitter van de Soil Chemistry Commission van de International Union of Soil Sciences (IUSS). In breder verband zet ik me graag in voor het verbinden van wetenschap en maatschappij. Binnen de UvA was ik naast mijn werk als UD in de periode 2006-2013 als beleidsmedewerker verantwoordelijk voor o.a. het populariseren en dissemineren van onderzoeksresultaten van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) waar ook de ESS groep toe behoort. Daarnaast ben ik sinds 2007 Ambassadeur van Platform Bčta-Techniek en sinds 2012 Bestuurslid van Stichting de Nationale DenkTank.



Daphne Snel ↗

Is de contactpersoon vanuit studievereniging GAOS

Ik ben naast eerstejaars masterstudent Earth Sciences ook de voorzitter van de studievereniging GAOS. Ik hou mij vooral bezig met het contact met andere studieverenigingen, vakverenigingen en sinds kort ook het contact met Lulofs. Als studievereniging zorgen wij ervoor dat het contact tussen de huidige studenten levendig blijft, door middel van borrels en academische activiteiten. Verder proberen we, waar wij kunnen, ook hulp te bieden bij het vinden van bijvoorbeeld stages. Mede hierdoor denk ik dat het belangrijk is dat er een link is tussen de huidige studenten en alumni. Ik denk dat wij veel voor elkaar kunnen betekenen. Wanneer er bijvoorbeeld stagiaires nodig zijn, of wanneer er stages gezocht worden, kunnen we van elkaars netwerk gebruik maken.


  Last edit: 2015-04-11 15:26:57.