Vind alle foto's van het Lente-symposium 2016 hier:

> Foto's

Deze zijn aangeleverd door Jan van Arkel, waarvoor dank.


We kijken terug op een uitstekend bezocht Lulofs Lente-symposium. Leo Hoitinga, ons velen bekend als eerste laborant van het fysisch geografisch en bodemkundig lab, gaat ons na bijna 50 jaar dienst verlaten. Om die reden stond dit Lentesymposium in het teken van het laboratorium werk waaraan velen van jullie herinneringen zullen hebben. Ook het inhoudelijk deel van het lentesymposium stond in het teken van de bijdrage van het laboratorium aan het fysisch geografisch onderzoek, waarbij de laboranten die de labs draaiende houden en gehouden uiteraard een belangrijke rol spelen.

Zoals we inmiddels gewend zijn begon het symposium rond 14:45 in het klein auditorium van Science Park. Voordat van start kon worden gegaan met de fysisch geografische stukken en het afscheid van Leo, is eerst de algemene leden vergadering gehouden. Ditmaal hard nodig omdat twee nieuwe bestuursleden door het zittende bestuur waren genomineerd en de leden uiteraard met de benoeming moeten instemmen. Gezien de unanieme goedkeuring van de aanwezigen maken Merel Hondebrink en Henk Peter Sterk nu deel uit van het bestuur; hierbij zullen Manon de Vries en Tamara Jonkman zich na 2 jaar terugtrekken uit het bestuur, maar ze blijven wel lid van de redactiecommissie.

Verder heeft het Lulofsbestuur middels een poll onder de leden moeten vaststellen dat er weinig animo is voor door Lulofs georganiseerde excursies. Het bestuur heeft dan ook besloten dat de voorgestelde excursies voorlopig van de baan zijn. Als laatste het nieuws van het komend lustrum in 2017: het Lulofsbestuur is bezig een commissie te vormen die dit zal gaan voorbereiden (symposium, publicatie van proceedings, excursies en receptie). Het symposium zal op Amsterdam gericht zijn, met als voorlopige werktitel “Historisch en toekomstig landschap van Amsterdam”. Het bestuur denkt met dit thema prominente sprekers te kunnen aantrekken waardoor het symposium een grotere doelgroep kan bereiken dan op de gebruikelijke lenteborrel verschijnt en de verwerving van subsidies lijkt ook gunstiger. Omdat ook GAOS in 2017 jubileert, ligt het voor de hand dat Lulofs en GAOS gezamenlijk optrekken.

De algemene ledenvergadering werd gevolgd door nieuws vanuit de opleiding, wederom verzorgd door de opleidingsdirecteuren Boris Jansen (Future Planet Studies) en Erik Cammeraat (Geo-ecological Dynamics en Environmental Management). Hierbij zijn we op de hoogte gesteld van de huidige programma’s, ontwikkelingen en actualiteiten zoals het opinie stuk voor de Volkskrant van 18 maart 2016 waarin weerwoord gegeven wordt op een eerder gepubliceerde opinie waarin interdisciplinaire opleidingen zoals Future Planet Studies bekritiseerd werden.

Het thematisch blok bestond uit twee presentaties, de eerste gehouden door Bas van Wesemael, ooit grootgebruiker van labogegevens voor zijn bodemkundig onderzoek aan de UvA, die de resultaten van zijn onderzoek naar het gebruik van organische stof als indicator voor het duurzaam beheer van landbouwgronden met ons deelde. Dit werd gevolgd door de presentatie van Casper Cusell, ooit grootgebruiker van labogegevens voor zijn landschapecologisch onderzoek aan de UvA, die ons vertelde over het onderzoek naar trilvenen, waarbij werd gekeken of het vaker onder laten lopen van de trilvenen kan helpen om eutrofiëring tegen te gaan.

Daarna kwam het afscheid van Leo Hoitinga. Jan van Mourik nam Leo middels een powerpoint presentatie mee op reis langs alle locaties waar het laboratorium ooit gehuisvest was, van KIT tot Science Park, en haalden daarbij allerlei herinneringen op. Aan het slot van deze presentatie werd Leo Hoitinga benoemd tot erelid van Lulofs. Cindy Teeven overhandigde hem namens allen zijn certificaat. Frank Hammecher bedankte tenslotte Leo namens de IBED directie.  Last edit: 2016-04-10 15:36:35.